Opplysninger om angrerett

Ved mottak av disse opplysningene ansees opplysningsplikten i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, som gitt.


Angrerett på avtaler inngått via email, telefon og internett
Du har rett til å gå fra en avtale du har inngått med oss via email, telefon eller internett (fjernkommunikasjon), innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du, eller en annen tredjemann enn transportøren som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. Gjelder avtalen en tjeneste (eks. montering av ildsted, skorstein mv.), utløper angrefristen 14 dager etter den dagen avtalen ble inngått.

For å bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.
Du kan, om du ønsker, benytte angreskjemaet lengre ned på denne siden, men det er ikke obligatorisk.
Din melding kan sendes til oss pr. post eller epost til

Varmeøkonomi AS
Undrumsdalveien 251, 3176 Undrumsdal
33061040, salg@varmeokonomi.no

Vi vil umiddelbart sende deg et mottaksbevis på epost.
For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

For avtale inngått i forretningen gjelder egne bestemmelser jfr. Forbrukerkjøpsloven og Håndverkertjenesteloven ref. våre leveringsbetingelser.

Virkningene av at angreretten brukes
Din prøvingsrett innebærer at du har rett til å inspisere varen for å fastslå dens art, egenskaper og funksjon, på samme måte som du ville ha gjort i forretningen. Du er kun ansvarlig for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en håndtering utover prøvingsrettens omfang som nevnt over. Er produktet forsøkt installert eller benyttet, ansees prøvingsretten overskredet og verdireduksjonen settes til 100%. Du bør derfor inspisere varens art, egenskaper og funksjon for å forsikre deg om at varens egenskaper er som forventet, før du ber din montør om å installere varen.

Hvis du angrer på et varekjøp, men opplever at angrefristen på tjenestedelen er utløpt, vil du likevel kunne avbestille etter håndverkertjenesteloven §§39-40. Du vil da stå ansvarlig for påløpte kostnader og tap som avbestillingen medfører.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale ev. innbetalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene. Unntak for tilbakebetaling er ev. verdireduksjon og tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr. Tilbakebetaling vil skje uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake. Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Kostnadene anslås til høyst ca. kr 2500,- pr kolli.